TIETOSUOJASELOSTE SUONENJOEN EV.LUT. SEURAKUNNAN REKISTEREISTÄ

Rekisterinpitäjä

Suonenjoen seurakunta, Asemakatu 11, 77600 Suonenjoki.

Yhteyshenkilö

suonenjoen.srk(at)evl.fi, puh 0400 195 301.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava.iita(at)evl.fi

 

Rekisterin nimi

Seurakunnan rekisterit

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Kullakin rekisterillä omansa.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Jäsenyyteen, seurakunnan hallintoon ja asiakassuhteeseen perustuvat rekisterit, työntekijöitä koskevat ja vapaaehtoisia koskevat rekisterit sekä rahaliikenteeseen liittyvät rekisterit, valo- ja digikuvat, videot.

Tietolähteet

Luovutetut tiedot, kirkon jäsenrekisteri, VTJ, kuva(ukse)t.

Tietojen luovutukset

Useimmista rekistereistä tietoja ei luovuteta lainkaan, sillä rekisterit ovat vain työalan tai seurakunnan sisäiseen käyttöön tarkoitettuja. Jotkut rekisterit ovat kirkon sisäisiä. Jäsenrekisteristä luovutetaan tietoja viranomaiskäyttöön tai lain mukaisesti kolmansille osapuolille, mm. perunkirjoituksiin. Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille myös rekisteröidyn suostumuksella.

Henkilötietojen säilytysaika

Arkistosäännön mukaiset

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

* Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

* Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

* Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

* Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

 

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi www.tietosuoja.fi